[close]
หน้าแรก สุขภาพดี บุคลิกดี งานดี เงินดี สังคม-เดินทาง ความสัมพันธ์ ท่องเที่ยว เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา

เตรียมการในวัยทำงานอย่างไร ให้วัยเกษียณมีความสุข

เตรียมการในวัยทำงานอย่างไร  ให้วัยเกษียณมีความสุข          เดือน  ต.ค.ที่จะมาถึงนี้ เป็นเวลาแห่งการเกษียณอายุสำหรับข้าราชการบางท่าน ที่มีอายุครบ 60 ปี หรืออาจไม่ถึงในกรณีของการ  early retire  ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะหมายถึงว่าบุคคลนั้นกำลังจะพ้นจากวัยทอง สู่วัยสูงอายุ      

          การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ การปลดจากภาระความรับผิดชอบในการทำงานประจำของตน  ส่งผลให้ผู้เกษียณที่มิได้มีงานเสริมอื่นๆ มีเวลาว่างเกินไปจนรู้สึกเหงาได้ บางรายอาจทำให้เกิดความรู้สึกสูญเสียจากบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่ง เกษียณอายุเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังขาร สืบเนื่องมาจากวัยที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งบางท่านเริ่มมีปัญหาสุขภาพตั้งแต่เข้าสู่วัยทองแล้ว เมื่อวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป จากการที่เคยมีกิจกรรมทั้งด้านร่างกายและสมอง กลายเป็นการพักผ่อนมากขึ้น  อาจส่งผลให้เกิดความเสื่อมของร่างกายได้เร็วยิ่งขึ้น หากมีการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บุคคลในวัยเกษียณสามารถเลือกที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังคงมีความสุขได้ในห้วงเวลาของช่วงชีวิตบั้นปลาย หรืออาจมีความสุขมากขึ้นก็ได้ เพราะความจริงแล้ววัยเกษียณ เป็นวัยที่ได้ปลดระวางความเครียดหลายๆ ประการ และสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมหลายๆ อย่างที่อยากทำในช่วงเวลาทำงาน แต่ไม่สามารถกระทำได้ เพราะเวลาไม่เอื้ออำนวย ประกอบกับภาระต่างๆ ที่เคยมีมากมายในวัยทำงาน เพียงแต่การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในวัยเกษียณ ต้องมีการเตรียมการแต่เนิ่นๆ ในวัยที่ยังทำงาน

          เพราะปัจจัยที่สำคัญยิ่งของการมีสุขภาพที่ดีในวัยเกษียณ คือ การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
เหมาะสม หรือมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ หรือวัยทำงาน ซึ่งแน่นอนว่าวัยผู้ใหญ่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็ต้องเกิดจากพื้นฐานในวัยเด็ก ผูกพันกันเป็นลูกโซ่ ดังนั้น บุคคลใดที่ได้รับการทำนุบำรุงสุขภาพอย่างเหมาะสมมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่เกิดจนเติบโตเข้าวัยผู้ใหญ่ ถือได้ว่าเป็นผู้มีต้นทุนที่ดีในการดำเนินชีวิตช่วงวัยเกษียณอายุ   

เกษียณอายุการปฏิบัติตนที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน และเป็นพื้นฐานที่ดีของวัยเกษียณ ได้แก่

          1. การดำเนินชีวิตครอบครัวที่เหมาะสมถูกต้อง อันประกอบด้วย

          1.1 การเตรียมพร้อมก่อนการแต่งงาน โดยก่อนที่ชายหญิงจะแต่งงานอยู่ร่วมกัน ควรนึกถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การใช้ชีวิตคู่เป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ อายุ ไม่ควรต่างกันเกิน 10 ปี มีความมั่นคงในอาชีพการงาน มีความใกล้เคียงกันของระดับการศึกษาและนิสัยใจคอ การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และเพื่อวินิจฉัยโรคบางอย่างที่แอบแฝง จึงควรตรวจร่างกายทั้งชายและหญิงก่อนที่จะแต่งงาน หรืออยู่ร่วมกัน      

          1.2 การปรับตัวเพื่อให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข การที่ชายหญิงมาอยู่ร่วมกัน ควรพยายามปรับตัวเข้าหากันด้วยการเสียสละ รู้จักประนีประนอม หรือหาข้อตกลงที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจ โดยชายและหญิงควรจะถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน การปรับตัวที่ดีจะทำให้การใช้ชีวิตคู่ราบรื่นและมีความสุข และสามารถลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว สิ่งสำคัญที่คู่สมรสต้องปรับตัว ได้แก่ นิสัยและความเคยชินส่วนตัว บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การใช้จ่ายเงินทอง การปรับตัวให้เข้ากับครอบครัว ญาติ และเพื่อนของคู่สมรส เป็นต้น

          1.3 การวางแผนครอบครัว คือ การที่สามีภรรยามีการวางแผนล่วงหน้าสำหรับครอบครัวว่าจะมีลูกเมื่อใดและมีลูกกี่คน จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของลูกที่เกิดมาและทุกคนในครอบครัวดีกว่าครอบครัวที่ไม่มีการวางแผน   

2. การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  โดยดำเนินชีวิตแบบ Healthy Life Style   ได้แก่

          2.1 การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด  มันจัด  เค็มเกษียณอายุจัด และอาหารที่มีสารปนเปื้อนต่างๆ        

          2.2 การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความแข็งแรงของหัวใจ กล้ามเนื้อกระดูก และยังส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีด้วย

          2.3 การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและปลอดจากมลภาวะต่างๆ  

          2.4 ดูแลสุขภาพจิตและจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ควรพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6 –8 ชั่วโมง และผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น การนั่งสมาธิ จะช่วยให้สุขภาพกายและจิตใจแจ่มใสขึ้น

         2.5 ไปรับการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป เช่น การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เป็นต้น ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์

          2.6 งด หรือหลีกเลี่ยงสารเสพติด เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ ฯลฯ

          2.7 ควรมีการเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณอายุแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่อยู่ในวัยทำงาน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจ คือ มีระบบการออมเงินไว้ใช้ยามชรา การมีระบบเงินบำนาญ และการมีระบบเงินสนับสนุนยามเจ็บป่วยเรื้อรัง การเตรียมความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และถูกสุขลักษณะ ตลอดวางแผนการใช้เวลาหลังเกษียณให้เกิดประโยชน์และได้พัฒนาตนเอง เพื่อชลอการเสื่อมถอยของร่างกาย


          หากทุกท่านปฏิบัติได้ดังกล่าวข้างต้น เท่ากับท่านได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยทอง และวัยเกษียณอายุที่มีคุณภาพ  พอจะเป็นหลักประกันได้ว่าท่านจะเป็นผู้เกษียณอายุที่มีความสุขตามอัตภาพอย่างแน่นอนโดย พ.อ.หญิง จันทราทิพย์  ขวัญเมือง                                                                 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.rta.mi.th/630a0u/file/happy60.doc

ขอขอบคุณภาพจาก : www2.ipsr.mahidol.ac.th, www.posttoday.com, www.bumrungrad.com, www.carenursinghome.net

กลับหน้าแรก >>

  

          ประเทศไทยแม้จะยังอยู่ในช่วงของการได้เปรียบทางประชากร คือ มีวัยแรงงาน (15-59 ปี) ซึ่งเป็นวัยที่ก่อให้เกิดผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ และมีส่วนสำคัญต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ในสัดส่วนที่สูงกว่าวัยอื่นๆ (ร้อยละ 67) แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนวัยทำงานนี้จะค่อยๆ ลดลงจากอัตราการเกิดที่ลดลง และการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มตัว

          การเตรียมพร้อมเพื่อการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุด และเป็นภาระต่อวัยทำงานกับการดูแลสุขภาพสังคมน้อยที่สุด ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยทำงานที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุนั้น ต้องตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมาก

          ข้อมูลจากการสำรวจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบประเด็นน่าสนใจในเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนวัยทำงาน โดยเริ่มต้นจากการบริโภคอาหารที่ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอย่างแรกที่ถูกละเลยโดยไม่สนใจ ว่าในแต่ละวันได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่หรือครบ 3 มื้อหลักหรือไม่ โดยพบว่าคนในวัยทำงานมีการบริโภคอาหารหลักไม่ครบ 5 หมู่

          นอกจากนี้คนวัยทำงานยังออกกำลังกายน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด แม้จะมีการรณรงค์ให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ก็ยังพบว่าคนวัยทำงานเพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่ออกกำลังกาย คนวัยทำงานยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยการดื่มสุราและสูบบุหรี่ แม้จะรู้ถึงโทษและพิษภัยว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่ก็ยังเลือกที่จะดื่มสุราและสูบบุหรี่ ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่          

วัยทำงานกับการดูแลสุขภาพ
          “วัยทำงาน” ถือเป็นวัยที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นกลไกขับเคลื่อน
ผลผลิตของเศรษฐกิจ นอกจากยังนี้เป็นที่พึ่งของคนในครอบครัวและการดื่มสุรา พบว่าวัยทำงานดื่มสุราและสูบบุหรี่มากกว่าวัยอื่นอย่างชัดเจน

          ดังนั้นจึงควรหันกลับมาดูแลตัวเองกันอย่างจริงจัง เปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพ จากการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่มาเป็นการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงกันดีกว่า และอย่าทำงานจนลืมดูแลสุขภาพของตัวเอง เพราะหากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่สุขภาพเสื่อมโทรมแล้วจะมีความสุขในชีวิตได้อย่างไร...

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://service.nso.go.th

ขอบคุณภาพประกอบจาก: www.livestrong.com, www.tsgclub.com, http://healthmeplease.com

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่าง

ชาญฉลาด

ถ้าคุณต้องการออกกำลังกายเพื่อสุข

ภาพและได้ประโยชน์ ต่อสุขภาพ  ...

อ่านต่อ

กำลังใจตัวช่วยง่ายๆที่ทำให้เลิกบุหรี่

การสูบบุหรี่ ทางการแพทย์นับเป็น

โรคเรื้อรังอย่างหนึ่ง เรียกว่า โรค

ติดบุหรี่ ดังนั้น การ...

อ่านต่อ

ยิ่งเจ็บ ยิ่งได้ผล กับการออกกำลัง

กายที่ถูกต้อง

ทุกวันนี้คุณออกกำลังกายถูกต้องแล้ว

หรือไม่ การออกกำลังกายที่ถูกต้อง

ควรปฏิบัติ...

อ่านต่อ

บริหารร่างกายให้ฟิต ด้วยผ้าขนหนู

เชื่อว่าทุกคนคงต้องมีผ้าขนหนูอยู่ที่

บ้านแต่รู้หรือไม่ค่ะว่านอกจากประโยชน์

ของผ้าขนหนูที่ช่วย  ...

อ่านต่อ

เทคนิคการดูแลสุขภาพในที่ทำงาน

การมีสุขภาพที่ดี เก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

ใหหน้าที่การงานของท่านดีขึ้น เรามาดู

กันว่าการ ...

อ่านต่อ

ประโยชน์ 7 ประการของการออก

กำลังกายเป็นประจำ

คุณคงทราบว่าการออกกำลังกาย

ดีต่อคุณ แต่คุณทราบหรือไม่ว่ามันดี...

อ่านต่อ


โยคะในออฟฟิศ แก้ปัญหาปวดหลัง ปวดไหล่ โรคปวดหลังของคนวัยทำงาน

น่ารักดีเกี่ยวกับสุขภาพ กำจัดความกังวล

Tags : วัยทำงาน เกษียณอายุ เกษียณ แก่ ชรา

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ www.health4win.com
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR2
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
แนะนำกิจกรรมเด่น
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
RR1
RR6
RR8
คำนวณดัชนีสุขภาพ
การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย
การคำนวณดัชนีมวลกาย
การคำนวณอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวัน
การวัดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
การคำนวณหาระดับไขมันที่เหมาะสม
การคำนวณหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
สมัครสมาชิก
อัลบั้มรูปและภาพกิจกรรม
บทความแนะนำ
6 กลเม็ดเคล็ดลับการลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมให้ได้ผล
ดูซีรีส์ ก่อนนอนจะดีเหรอ
ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก
ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
เสริมราศีด้วยแฟชั่นการแต่งตัวตาม 12 ราศี
9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล
สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก
วัฒนธรรมการกิน
วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร
สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสุขภาพน่ารู้ จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

หน้าแรก  l  สุขภาพดี  l  บุคลิกดี  l  งานดี  l  เงินดี  l  ความสัมพันธ์ดี  l  สาระดีจาก YouTube  l  สังคม-เดินทา

ท่องเที่ยว  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก
 
  
view