[close]
หน้าแรก สุขภาพดี บุคลิกดี งานดี เงินดี สังคม-เดินทาง ความสัมพันธ์ ท่องเที่ยว เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา

การตัดสินใจเลือกอาชีพ

 การตัดสินใจเลือกอาชีพ


          การตัดสินใจเลือกอาชีพ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า "งานคือชีวิต" ดังนั้น ในการเลือกอาชีพจำเป็นต้องมีการเริ่มต้นด้วยการวางแผนชีวิตด้านอาชีพ ตั้งแต่วัยเรียน ซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาวที่ต้องใช้เวลานานมาก และใช้ความพยายามอย่างมาก ผลตอบแทนที่ได้รับก็คุ้มค่า

 

สิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพ

           ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ

ประการที่ 1 : ปัจจัยภายนอก ได้แก่

           ข้อมูลด้านอาชีพเป็นข้อมูลที่มีขอบข่ายกว้างขวางมาก ซึ่งขอบข่ายของข้อมูลด้านอาชีพพอสรุปได้อาชีพดังนี้

          1. แนวโน้มของตลาดแรงงาน

          เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการผู้ทำงานในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน และการพยากรณ์ที่จะมีความ ต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต

           2. ลักษณะงาน

          งานที่จะต้องทำเป็นประจำมีลักษณะอย่างไร ผู้ทำงานจะต้องทำอะไรบ้าง เป็นงานที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน หรือก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย งานใหญ่หรืองานเล็ก มีความรับผิดชอบที่สำคัญหรือไม่ ต้องเกี่ยวข้องกับตัวเลข สิ่งของ หรือคน ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์มากหรือไม่ ต้องนั่งทำงาน ยืนทำงาน ต้องเดินทางหรือไม่

          3. สภาพแวดล้อมของงาน

          ได้แก่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของงาน เช่น ร้อน เย็น ชื้น แห้ง เปียก ฝุ่นละออง สกปรก เสียงดัง ในอาคาร กลางแจ้ง ในโรงงาน มีสารพิษ มีสารกัมมันตภาพรังสี มีความขัดแย้ง เป็นต้น

         4. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

          อายุ ได้มีการกำหนดช่วงอายุในการทำงานและเกษียณไว้อย่างไร เพศ อาชีพนั้น ๆ โดยทั่วไปเป็นอาชีพสำหรับเพศหญิงหรือเพศชาย หรือให้โอกาสแก่ทั้งหญิงทั้งชาย หรือให้โอกาสแก่เพศใดเพศหนึ่งมากกว่า

          5. การเข้าประกอบอาชีพ

          การเข้าประกอบอาชีพต้องมีวิธีการอย่างไร โดยการสมัครงานกับนายจ้างด้วยตนเอง ต้องมีการสอบสัมภาษณ์หรือต้องสอบข้อเขียนด้วย ถ้าเป็นการประกอบอาชีพอิสระต้องใช้ทุนทรัพย์เพื่อดำเนินกิจการมากน้อยเพียงใด

         6. รายได้

          ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ จะมีรายได้เป็นวัน สัปดาห์ เดือน ปี โดยเฉลี่ยแล้วเป็นเงินเท่าใด

         7. ความก้าวหน้า

          อาชีพนั้น ๆ จะมีความก้าวหน้าเพียงใด จะต้องมีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีความสามารถหรือประสบการณ์อย่างไรจึงจะได้เลื่อนขั้นมากน้อยเพียงใด การประกอบอาชีพเดิมนำไปสู่อาชีพใหม่หรือไม่

          8. การกระจายของผู้ประกอบอาชีพ

          มีผู้ประกอบอาชีพมากน้อยเพียงใดและกระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือมีอยู่เพียงบางจังหวัด ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ผู้ประกอบอาชีพที่ใดก็ได้หรือจะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ

          9. ข้อดีและข้อเสีย

          อาชีพแต่ละอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจและความต้องการของผู้ประกอบอาชีพของแต่ละคน งานบางอย่างอาจมีการทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุด และการเดินทางไปปฏิบัติในท้องที่อื่น ๆ งานบางอาชีพมีความมั่นคงกว่างานอาชีพอื่น ฯลฯ

         

อาชีพประการที่ 2 : ปัจจัยภายใน ได้แก่

ปัจจัยส่วนบุคคล

           ปัจจัยเกี่ยวกับโครงสร้างของค่านิยม

- ความสนใจ

- บุคลิกภาพ

- สติปัญญา

- ความถนัด

- ทักษะ

- ความสัมฤทธิผล

- ประสบการณ์

- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิผล

- ความรับผิดชอบ

- ความอุตสาหะ

- ความตรงต่อเวลา

- ความอบอุ่น

- ระดับการกล้าเสี่ยง

- ความเป็นคนเปิดเผย

- ความไม่ยืดหยุ่น

- ความแกร่งของจิตใจ

- ความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าแห่งตน

- ความสามารถในการตัดสินใจ

- วุฒิภาวะทางอาชีพ

- เพศ

- เชื้อชาติ

- อายุ

- ความแข็งแรงของร่างกาย

- สุขภาพ

- ฯลฯ

                   ปัจจัยเกี่ยวกับโครงสร้างของค่านิยม

- ค่านิยมทั่ว ๆ ไป

- ค่านิยมทางการงาน       

- จุดมุ่งหมายชีวิต

- จุดมุ่งหมายทางอาชีพ

- การรับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพ

- ทัศนคติต่ออาชีพต่าง ๆ

- ความเข้าใจอาชีพที่เกี่ยวกับคน/ข้อมูล

- จริยธรรมในการทำงาน

- การใช้เวลาว่าง

- ความต้องการเปลี่ยนแปลง

- ความต้องการกฎเกณฑ์

- ความต้องการสนับสนุน/ช่วยเหลือ

- ความต้องการอำนาจ

- ความมั่นคง

- ความปลอดภัย

- การทำงานให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น

- ฯลฯ

จะทราบได้อย่างไรว่าอาชีพไหนเหมาะสมกับท่าน

          คนเรามีความถนัด ความสามารถ และความสนใจในงานอาชีพแตกต่างกัน บางคนเหมาะที่จะ อาชีพทำงานด้านหัตถกรรม บางคนเหมาะสมที่จะทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เกี่ยวข้องกับด้าน วิทยาศาสตร์ ส่วนบางคนอาจจะเหมาะสมที่จะทำงานเกี่ยวกับการสอนดนตรี การช่วยเหลือติดต่อ ประชาชน เหล่านี้เป็นต้น แต่ละคนมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกัน ไม่สามารถทำงานชนิดเดียวกันได้หมด ทุกคน ข้อสำคัญก็คือ ท่านต้องรู้จักตัวเอง และรู้จักงานอาชีพต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาดู ว่ามีงานอะไรบ้างที่ท่านชอบและสนใจมากที่สุด และงานนั้นๆ เหมาะสมกับอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของท่านหรือไม่


ปัญหาก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนหรือผู้สมัครงาน

          1. ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพต่างๆ ขาดทักษะและรายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับโลก อาชีพ เช่น ลักษณะของงานอาชีพ กระบวนการทำงานในงานอาชีพนั้นๆ ความก้าวหน้าในอาชีพการ ทำงาน และความต้องการของตลาดแรงงานในงานสาขาอาชีพนั้น ๆ

          2. นักเรียนและผู้สมัครงาน ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำ แนะแนวอาชีพ แนะแนวการศึกษาต่อ และการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

          3. นักเรียนและผู้สมัครงาน จะต้องรู้ขีดความสามารถ สติปัญญา ความถนัด ความสนใจ และความ พร้อมในการเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง

          4. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ นักเรียนและผู้สมัครงาน จะต้องมีความรู้ในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลตั้งแต่การเลือกเรียนต่อหรือศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่ใช้เงินทุนจำนวนน้อย และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนการฝึกพัฒนาฝีมือตนเองเพิ่มเติม เพื่อให้คุณลักษณะเด่น ในการสมัครงาน


สรุปข้อแนะนำก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ

          1. ผู้ตัดสินใจเลือกอาชีพควรรู้จักตนเองให้ดีเสียก่อน โดยเฉพาะในด้านอุปนิสัย ความรู้ ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกลักษณะ สุขภาพ นิสัย ทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ฯลฯ

          2. ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ลักษณะของงานอาชีพ ค่าจ้าง สวัสดิการ ความก้าวหน้า และความมั่นคงของงาน ตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงาน ฯลฯ


 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.doe.go.th/vgnew2/page/guide/guide2.html

ขอขอบคุณภาพจาก : www.vcharkarn.com, www.nakwang.com,  http://www.doe.go.th

กลับหน้าแรก >>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

10 อาชีพเงินดีและขาดตลาด

ผลสำรวจ 10 อาชีพที่ตลาดกำลัง

ต้องการมากที่สุด ที่สำคัญ…ได้

เงินดีเสียด้วย แต่ขอ บอกก่อนว่า ...

อ่านต่อ

นักศึกษาจบใหม่...หางานอย่างไร

ให้ได้งาน

โดยมากนักศึกษาจบใหม่มักประสบกับ

อุปสรรคที่พบอยู่บ่อย ๆ คือ นายจ้าง

ต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์มาก่อน  ...

อ่านต่อ

อาชีพร่วง-ตำแหน่งรุ่ง แนวโน้ม

แรงงานในอนาคต ตอนที่ 1

แม้เหตุผลส่วนหนึ่งของตัวเลขการ

ว่างงานที่พุ่งสูงขึ้นในหลายๆ ...

อ่านต่อ

อาชีพร่วง-ตำแหน่งรุ่ง แนวโน้ม

แรงงานในอนาคต ตอนที่ 2

สำหรับอาชีพที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้อง

การของตลาดมากขึ้น รายงานจาก ...

อ่านต่อ

เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน

บทความนี้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่

ได้รับการเรียกตัวให้เข้าสอบสัมภาษณ์

 ซึ่งอาจจะเป็น ...

อ่านต่อ

เคล็ดลับสำคัญในวันสัมภาษณ์งาน

วันสัมภาษณ์งานเป็นวันที่ผู้หางานจะ

ต้องเตรียมตัวมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ

นักศึกษาจบใหม่ด้วยแล้วอาจจะต้อง

เตรียมตัวให้มากยิ่งขึ้น...

อ่านต่อ


7 อาชีพเสรีในอาเซียน อาชีพนอกกระแส : นักออกแบบบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล

จะทราบได้อย่างไรว่าเราถนัดกับอาชีพไหน อาชีพเสี่ยงต่อบาป

Tags : อาชีพ เลือก ตัดสินใจ แรงงาน งาน

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ www.health4win.com
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR2
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
แนะนำกิจกรรมเด่น
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
RR1
RR6
RR8
คำนวณดัชนีสุขภาพ
การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย
การคำนวณดัชนีมวลกาย
การคำนวณอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวัน
การวัดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
การคำนวณหาระดับไขมันที่เหมาะสม
การคำนวณหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
สมัครสมาชิก
อัลบั้มรูปและภาพกิจกรรม
บทความแนะนำ
6 กลเม็ดเคล็ดลับการลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมให้ได้ผล
ดูซีรีส์ ก่อนนอนจะดีเหรอ
ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก
ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
เสริมราศีด้วยแฟชั่นการแต่งตัวตาม 12 ราศี
9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล
สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก
วัฒนธรรมการกิน
วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร
สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสุขภาพน่ารู้ จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

หน้าแรก  l  สุขภาพดี  l  บุคลิกดี  l  งานดี  l  เงินดี  l  ความสัมพันธ์ดี  l  สาระดีจาก YouTube  l  สังคม-เดินทา

ท่องเที่ยว  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก
 
  
view