[close]
หน้าแรกสุขภาพดีบุคลิกดีงานดีเงินดีสังคม-เดินทางความสัมพันธ์ท่องเที่ยวเว็บบอร์ดเกี่ยวกับเรา

การส่งเสริมสุขภาพจิต

การส่งเสริมสุขภาพจิต

          สุขภาพจิตใจ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ ช่วยให้ปรับตัวครอบครัวในชีวิตให้เป็นประโยชน์ ทั้งการเรียน การทำงาน สังคม ความคิดและอารมณ์เป็นปกติ   ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช


สุขภาพจิตที่ดี  คืออะไร

          องค์การอนามัยโลก  ให้ความหมายของสุขภาพจิตที่ดี ดังนี้

          "สภาพจิตใจที่เป็นสุข สามารถมีสัมพันธภาพและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นไว้ได้อย่างราบรื่น สามารถทำตนให้เป็นประโยชน์ได้ภายใต้ภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม และลักษณะความเป็นอยู่ในการดำรงชีพ วางตัวได้อย่างเหมาะสม และปราศจากอาการป่วยของโรคทางจิตใจและร่างกาย"


องค์ประกอบของสุขภาพจิต

          1. ปัจจัยทางร่างกาย ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรค

          2. ปัจจัยทางจิตใจ ประกอบด้วย

            - ความคิด คิดดี คิดเป็น คิดสร้างสรรค์

            - อารมณ์หรือความรู้สึก สดชื่น ร่าเริง สนุกสนาน ปีติ มีความสุข สงบ

            - จิตวิญญาณ พอใจตนเอง เมตตาผู้อื่น สำนึกในสิ่งแวดล้อม

          3. ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม มีสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับผู้อื่น วางตัวเหมาะสม มีอาชีพและการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น


ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับความเครียด

          ชีวิตคนตั้งแต่เกิดมาต้องมีการปรับตัวให้เกิดความสมดุลในการดำรงชีวิต ความเครียด (stress) คือผลรวมของปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา การเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ต่างๆ ความเครียดที่เหมาะสม (eustress) จะกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวแก้ไขปัญหา เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์ แต่ความเครียดที่มากเกินไปเป็นผลเสียต่อร่างกาย และจิตใจ เกิดความไม่สบายใจ (distress) ทำให้เกิดอาการต่างๆ ทำให้ปรับตัวไม่ได้ แก้ไขปัญหาได้ต่ำกว่าความสามารถที่แท้จริง หรือเกิดโรคทางร่างกายหลายโรคที่อาการเกิดขึ้นสัมพันธ์กับความเครียด

          ความเครียดจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนจะต้องเผชิญ และฝึกฝนเอาชนะ แก้ไขปัญหาไม่เกิดอาการของความเครียด คนที่สุขภาพจิตดีคือคนที่มีวิธีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หรือความเครียดได้ดี


อาการของคนสุขภาพจิตไม่ดี

          คนสุขภาพจิตไม่ดี เมื่อเผชิญปัญหาในชีวิต จะเกิดอาการต่างๆ ทางจิตใจ อารมณ์ แสดงพฤติกรรมบางอย่าง หรือปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายซึ่งแสดงภาวะไม่สมดุล บางคนอาจมีอาการแสดงออกมาเล็กน้อย เรียกว่าปัญหาสุขภาพจิต หรือมีมากจนเป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่าโรคทางจิตเวช


อาการของปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่

          1. อาการทางร่างกาย

          เมื่อจิตใจเกิดความเครียด ประสาทอัตโนมัติภายในร่างกายถูกเร้าให้ทำงานเพิ่มขึ้น อวัยวะภายในซึ่งถูกกำกับโดยประสาทอัตโนมัติถูกกระตุ้นให้ทำงานมากขึ้น ได้แก่ หัวใจ หลอดเลือด ปอด กระเพาะอาหาร ลำไส้ กระเพาะปัสสาวะ  เช่น

          - หัวใจทำงานมากเกินไป เกิดอาการใจเต้น ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ

          - หลอดเลือดถูกกระตุ้น เกิดการหดตัว ทำให้ความดันโลหิตสูง

          - ปอด หลอดลมจะตีบลง หายใจลำบาก

          - กระเพาะอาหารมีการหลั่งกรดออกมาจำนวนมาก ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้

          - ลำไส้มีการบีบตัว ทำให้ท้องเสีย ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน

          - กระเพาะปัสสาวะมีการบีบตัว ทำให้ปัสสาวะบ่อย

          - กล้ามเนื้อจะถูกกระตุ้นมากจนเกิดการสั่น เกร็ง กระตุก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดคอหลังเอว

          - ต่อมเหงื่อทำงานมาก ทำให้เหงื่อออกมากเกินปกติ

          ถ้าอวัยวะเหล่านี้ทำงานมากเกินไป จะเกิดโรคทางร่างกายต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ โรคหอบหืด

          2. อาการทางอารมณ์

          ความเครียดทำให้ทำให้จิตใจเกิดความรู้สึกวิตกกังวล กลัว ตื่นเต้น ไม่สบายใจ บางคนมีอารมณ์ซึมเศร้า ท้อแท้ร่วมด้วย เบื่อ หงุดหงิด ไม่สนุกสนานสดชื่นร่าเริงเหมือนเดิม อารมณ์ซึมเศร้า มักเกิดร่วมกับการสูญเสียหรือพลาดหวังอย่างรุนแรง อารมณ์ไม่สบายใจเหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการอื่นๆ ตามมา ได้แก่ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ เพลีย เหนื่อยง่าย เหนื่อยหน่าย

          3. อาการทางจิตใจ

          ความคิดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ คิดไม่ดี คิดร้าย ความคิดกังวลล่วงหน้า ย้ำคิดย้ำทำ ไม่สามารถหยุดความคิดตนเองได้ ความคิดควบคุมไม่ได้ คิดมาก มองตนเองไม่ดี มองคนอื่นไม่ดี มองโลกในแง่ร้าย

          ความเครียดถ้ามีมากและต่อเนื่อง จะทำให้สมองมึนงง เบลอ ขาดสมาธิ ความคิดความอ่านและความจำลดลง การตัดสินใจช้า ไม่แน่นอน ไม่มั่นใจตนเอง

           4. พฤติกรรม

          พฤติกรรมอาจแสดงออกเป็นการหลบเลี่ยง หวาดกลัว ขาดความรับผิดชอบ ไม่กล้าแสดงออก


ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต

          1. ปัจจัยทางร่างกาย

          ร่างกายที่อ่อนแอ ปรับตัวได้น้อย เกิดอาการทางร่างกายและจิตใจได้ง่าย เช่น ผู้ที่ป่วย มีโรคประจำตัว โรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง ทำให้เกิดความเครียดสูง

          ร่างกายที่แข็งแรงทำให้สมองสดชื่นแจ่มใส กล้ามเนื้อตื่นตัวพร้อมใช้งาน การแก้ปัญหาทำได้ดี   ไม่ค่อยเครียด สู้ความเครียดได้มากกว่าร่างกายที่อ่อนแอ การทำงานของอวัยวะต่างๆ มีการประสานงานกันดี มีความยืดหยุ่นสูง  

          การใช้ยาหรือสารเสพติด อาจเกิดอาการเครียดกังวลสูง โดยเฉพาะเวลาขาดยา

          การรักษาร่างกายให้แข็งแรง จึงป้องกันและลดความเครียดได้ เช่น การออกกำลังกายสม่ำเสมอ  ดูแลสุขภาพให้ถูกสุขลักษณะ มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น เหล้า บุหรี่ ควรแบ่งเวลาในแต่ละวัน ดังนี้ เวลาเรียนหรือทำงาน 8 ชั่วโมง เวลาพักผ่อนออกกำลังกาย 8 ชั่วโมง เวลาพักผ่อนนอนหลับ 8  ชั่วโมง

ครอบครัว          2. ปัจจัยทางจิตใจ

          คนแต่ละคนมีพื้นอารมณ์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าแตกต่างกัน บางคนเครียดง่าย บางคนเครียดยาก บางคนปรับตัวเก่ง การตอบสนองนี้ส่วนหนึ่งเป็นคุณสมบัติติดตัวมาตั้งแต่เกิด บางส่วนเกิดจากการเลี้ยงดูภายในครอบครัว โอกาสเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาจนสำเร็จ การได้ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญคุ้นเคยชินกับปัญหา ทำให้เผชิญความเครียดเก่ง การปรับตัวได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

          บางคนเครียดจากวิธีคิดของตนเอง เช่น ชอบคิดล่วงหน้ามากเกินไป คิดในทางร้าย มองโลกในแง่ร้าย ไม่มีวิธีหยุดคิด คาดหวังชัยชนะมากจนเกินไป คาดหวังความสำเร็จเพื่อคนอื่น ไม่รู้สึกยินดีกับชัยชนะของคนอื่น บางคนคิดว่าถ้าแพ้คนอื่นจะดูถูกเย้ยหยัน ไม่มีคนสนใจคนพ่ายแพ้ บางคนคิดว่าการพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่น่าอับอาย คิดว่าตนเองไม่ดี ไม่มีคุณค่า เป็นต้นเหตุให้ครอบครัวเสียชื่อเสียง บางคนคิดว่าพ่อแม่ เพื่อนฝูง รู้สึกอับอายไปด้วย คาดหวังกับผลตอบแทน  เช่น เงินรางวัล รายได้ ตำแหน่ง ถูกคาดหวังมากจากเพื่อน

          ความคิดที่ไม่สมเหตุผล ได้แก่ การคิดว่าตัวเองต้องทำให้ทุกคนพอใจ ฉันต้องเป็นที่รักของทุกคน  คนที่ไม่ทักทายฉันเป็นที่เกลียดฉัน 

          นอกจากการคิดไม่ดีไม่สมเหตุผลแล้ว คนที่สุขภาพจิตไม่ดีมักขาดการคิดแก้ปัญหา คิดไม่เป็นระบบ ขาดการคิดสร้างสรรค์

          3. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก

          สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อสุขภาพจิต ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน ที่อยู่อาศัย ที่ทำงานชุมชน และประเทศชาติ เป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้จิตใจมีความเครียด วิตกกังวลแตกต่างกัน

          การทำงานที่มีอันตราย ความเสี่ยงสูง ไม่แน่นอน งานที่ต้องอดนอน เวลานอนไม่แน่นอน เกิดอุบัติเหตุสูง การทำงานน่าเบื่อ ขาดการพักผ่อนหรือผ่อนคลาย งานที่มีความคาดหวังสูง ต้องใช้พลังกาย  พลังใจ สายตาหรือสมาธิสูงๆ

          อากาศร้อนหรือหนาวเกินไป เสียงดัง สีที่ทำงานที่คนใกล้ชิดที่เครียดสุขภาพจิตไม่ดี บรรยากาศที่เร่งรีบ ไม่เป็นกันเอง การแข่งขันสูง มีการตั้งเป้าหมายจากภายนอกสูง มีการแบ่งพรรคพวก จ้องจับผิดทำลายกัน ล้วนเป็นเหตุภายนอกที่รบกวนสุขภาพจิต

          การเลือกสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะกับตัวเอง หรือปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศผ่อนคลาย  เป็นมิตรกัน ช่วยเหลือกัน สื่อสารกันด้านบวก ช่วยป้องกันหรือส่งเสริมสุขภาพจิตได้

          การเลือกงานที่เหมาะกับตนเอง การวางแผนงานหรือการแบ่งงานที่พอดี ไม่มากเกินไป ไม่น่าเบื่อ  สนุก ช่วยเหลือกัน เลือกงานหรือสร้างบรรยากาศที่ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก

          การปรับตัวเองให้พอเหมาะกับสิ่งแวดล้อม และปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับตนเอง ถ้าใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วยป้องกันและคลายเครียดได้

          4. ความสามารถในการปรับตัว

          คนมีวิธีการปรับตัวแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานบุคลิกภาพ ถ้าไม่มีการฝึกในการเผชิญความเครียดอย่างถูกต้อง จะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิม ซึ่งอาจไม่ถูกต้อง และเป็นผลเสียต่อสมรรถภาพ เช่น บางคนใช้วิธีโหมทำงานมากๆ โดยคิดว่ายิ่งหนักยิ่งดี แต่ความจริงแล้ว ควรมีความพอดี หนักมากเกินไปร่างกายทรุดโทรม จิตใจตึงเครียด ทำให้ยิ่งผลงานแย่ลง บางคนเวลาเตรียมหรือซ้อมทำได้ดี แต่เวลาทำจริงเกิดความเครียด ตื่นเต้นจนทำได้ต่ำกว่าความสามารถที่แท้จริง บางคนมีอาการของความเครียดออกมาทางร่างกาย ทำให้เหงื่อออกมาก ใจเต้นใจสั่น มือสั่น รบกวนการทำงาน บางคนหลบเลี่ยง บางคนยอมเสี่ยงมากเกินไปจนเป็นอันตราย

          การฝึกตัวเองให้มีความสามารถในการปรับตัว เผชิญปัญหาได้ ช่วยป้องกันความเครียดได้ การพัฒนาตัวเองให้ปรับตัวได้ดี มักเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก ฝึกให้เผชิญปัญหา ไม่ช่วยเหลือมากเกินไป จะมีทักษะในการแก้ปัญหาดี เมื่อเผชิญปัญหาจะทำได้ดีไม่เกิดความเครียด


โรคทางจิตเวชที่เกิดจากความเครียด

          ความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้รับการแก้ไข จะเกิดปัญหาตามมา ได้แก่

          โรคเครียดจากการปรับตัว (Adjustment disorders) เกิดจากความเครียดในระยะแรกๆ ทำให้เกิดอาการ เนื่องจากการปรับตัวยังทำได้ไม่ดีนัก เกิดเป็นอาการทางอารมณ์ที่ตึงเครียด อาการทางร่างกายระบบต่างๆ นอนไม่หลับ ปวดหัว ปวดท้อง การย่อยอาหารและขับถ่ายผิดปกติ อาการเกิดในระยะแรกที่เผชิญความเครียด (ภายใน 3 เดือนแรก) หลังจากนั้นอาการจะลดลง เริ่มปรับตัวได้จนเป็นปกติแม้ว่าสาเหตุที่ทำให้เครียดนั้นยังคงอยู่ คนที่ปรับตัวไม่ได้อาจกลายเป็นโรคจิตเวชเรื้อรังอื่น

          โรคทางกายที่เกิดจากความเครียด (Psychosomatic disorders) เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากระบบการทำงานของร่างกายที่ถูกเร้าจากความเครียดนานๆ ประสาทอัตโนมัติ ต่อมไร้ท่อ ภูมิต้านทานโรค จะทำงานแปรปรวนจนเกิดโรคต่างๆ ทางร่างกาย

          โรคประสาทวิตกกังวลและโรคประสาทซึมเศร้า (Anxiety disorders and Dysthymic disorder)  มีอาการวิตกกังวลกลัวเรื้อรัง หรือซึมเศร้าเรื้อรัง


การส่งเสริมสุขภาพจิต

            การส่งเสริมสุขภาพจิต ทำได้โดยการสร้างปัจจัยป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงของสาเหตุปัญหาสุขภาพจิตด้านต่างๆ  ดังนี้

          1. การส่งเสริมสุขภาพร่างกาย

          - การรักษาร่างกายให้แข็งแรง ปราศจากโรค

          - การออกกำลังกายแบบแอโรบิค

           2. การส่งเสริมทางจิตใจ

          - การฝึกสู้ปัญหาให้เกิดความเคยชิน ไม่หลบเลี่ยงปัญหา พัฒนาตนเองให้ปรับตัวได้มากขึ้นเมื่อพบปัญหา มองหาทางแก้อย่างท้าทาย พิจารณาหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขที่สาเหตุ

          - เปลี่ยนแปลงตนเองให้คุ้นเคย ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทำใจให้ยอมรับ สนุกกับการเปลี่ยนแปลง

          - สร้างวิธีคิดที่ดี มีทักษะคิดเป็น คิดดี คิดถูกทาง เบนความคิด มองโลกในแง่ดี มองโลกหลายมุมมอง ควบคุมความคิด หยุดคิดได้ อารมณ์ขัน มีทักษะการแก้ปัญหาอย่างถูกทาง

          - มีสติเตือนตนเอง รู้จักตนเอง พิจารณาตนเองว่ามีความคิด อารมณ์ความรู้สึกอย่างไร รู้ตัวเมื่อมีความกังวล  ความเครียด ความกลัว สุขภาพจิตดีหรือไม่ มีสาเหตุจากอะไร

เด็ก ๆ          - มีทักษะในการจัดการอารมณ์ตนเอง ลดความเครียด ลดอารมณ์เศร้าได้ด้วยตนเอง ปลุกปลอบใจให้กำลังใจตนเองได้ สร้างแรงจูงใจในการกระทำสิ่งต่างๆ สร้างความรู้สึกดีต่อตนเอง ให้อภัยตนเองได้ มีกิจกรรมสร้างความสุขและความสงบ

          - มีความเข้าใจตนเอง รู้จุดดีจุดอ่อนของตน มีความภาคภูมิใจในตนเอง ยอมรับตัวเอง สร้างแรงจูงใจจากภายใน ให้มีความชอบ ความสำเร็จ สนุกกับงาน ไม่ท้อแท้ผิดหวังกับความล้มเหลว มองความผิดพลาดเป็นครู หรือบทเรียนที่จะพัฒนาตนเอง แก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ได้ทางออกทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม

          - มีความสุขจากการให้ผู้อื่น มีเมตตา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม        

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.nkp-hospital.go.th/institute/pj/articleDetail.php?aID=2

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก: www.cyberpoon.blogspot.com, www.resimspot.com, www.thaihealth.or.th


กลับหน้าแรก >>


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของการมีสุขภาพจิตดี

เมื่อกล่าวถึงสุขภาพ ย่อมหมายถึง

สุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมกัน

ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี คือ ผู้ที่มีร่างกาย ...

อ่านต่อ

ความหมายและความสำคัญของ

สุขภาพจิต

โลกปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ความเป็นอยู่ของคนในสังคม...

อ่านต่อ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต

กิจกรรมบำบัดส่งเสริมสุขภาพจิตใน

ชุมชน เป้าหมายหลักของการส่งเสริม

สุขภาพจิตแก่คนทุกเพศทุกวัยใน ...

อ่านต่อ

7 วิธีดูแล สุขภาพ จิตใจ

สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญ

และจำเป็นสำหรับทุกชีวิต การที่จะดำรง

ชีวิตอยู่อย่างปกติก็คือ  ...

อ่านต่อ

สุขภาพจิตที่ดี  คืออะไร

"สภาพ จิตใจที่เป็นสุข สามารถมีสัมพันธ

ภาพและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นไว้ได้

อย่างราบรื่น สามารถทำตนให้เป็น ...

อ่านต่อ

การบริหารจิต

พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องการฝึกจิต

เป็นสำคัญ เพราะมนุษย์มีจิตเป็นตัว

นำการ กระทำ ...

อ่านต่อ


สุขภาพจิต เก็บมาเล่า กรมสุขภาพจิต

T_358_3 แนวคิดเพื่อสุขภาพจิตที่ดี ตอน สุขภาพจิตดี เริ่มที่บ้าน

Tags : การส่งเสริมสุขภาพจิต  สุขภาพที่ดี  สุขภาพจิต  การดูแลสุขภาพ  การรักษาสุขภาพ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ www.health4win.com
www.health30up.com
www.homecare-dd.com
RR2
RR3
RR4
ติดต่อเรา-โฆษณา
แนะนำกิจกรรมเด่น
« May 2018»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
RR1
RR6
RR8
คำนวณดัชนีสุขภาพ
การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย
การคำนวณดัชนีมวลกาย
การคำนวณอัตราการใช้พลังงานในแต่ละวัน
การวัดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอว
การคำนวณหาระดับไขมันที่เหมาะสม
การคำนวณหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
สมัครสมาชิก
อัลบั้มรูปและภาพกิจกรรม
บทความแนะนำ
6 กลเม็ดเคล็ดลับการลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริมให้ได้ผล
ดูซีรีส์ ก่อนนอนจะดีเหรอ
ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก
ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
เสริมราศีด้วยแฟชั่นการแต่งตัวตาม 12 ราศี
9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล
สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก
วัฒนธรรมการกิน
วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร
สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลสุขภาพน่ารู้ จากเว็บเพื่อนบ้าน

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

Poll

คุณอยากให้เว็บไซต์สุขภาพโดยทั่วไป มีเนื้อหาในส่วนใดมากที่สุด
ก. เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย
ข. เทคนิคการดูแลสุขภาพใจ
ค. โรคและการป้องกัน
ง. ความรู้เรื่องการกินอาหาร
จ. อาหารเสริม
ฉ. แพทย์ทางเลือก
ช. กินท่องเที่ยวสไตล์รักสุขภาพ
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

หน้าแรก  l  สุขภาพดี  l  บุคลิกดี  l  งานดี  l  เงินดี  l  ความสัมพันธ์ดี  l  สาระดีจาก YouTube  l  สังคม-เดินทา

ท่องเที่ยว  l  เกี่ยวกับเรา  l  ติดต่อเรา - โฆษณา  l  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  l  สมัครสมาชิก
 
  
view